کلیسای ننه مریم

عکس:کمیسیون اماکن و ابنیه تاریخی بنیاد تاریخ و میراث فرهنگی ایران

--

<p style="text-align: center;" dir="RTL">به نام خدا</p>

<p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;" dir="RTL">هجدهمین دوره هم‌اندیشی</p>

<p style="text-align: center;" dir="RTL">برنامه‌ آبان 1395</p>

<p dir="RTL">&nbsp;</p>

<p dir="RTL">چهارشنبه95/8/5: موج دوم الگوریتم معماری</p>

<p dir="RTL">ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر</p>

<p dir="RTL">چهارشنبه95/8/12: اکسپو میلان (نشست
سوم)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

<p dir="RTL">ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر</p>

<p dir="RTL">چهارشنبه95/8/19: این خانه
...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

<p dir="RTL">ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر</p>

<p dir="RTL">چهارشنبه95/8/26: ضرورت تحول در آموزش معماری کشور (نشست
دوم)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

<p dir="RTL">ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر</p>

<p dir="RTL">&nbsp;</p>

<p dir="RTL">&nbsp;</p>

<p style="text-align: left;" dir="RTL">&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;" dir="RTL">لطفاً آخرین تغییرات برنامه
ها را از طریق سایت انجمن پیگیری کنید</p>

<p style="text-align: center;" dir="RTL"><a
href="http://www.ammi.ir/">www.ammi.ir</a></p>
<p style="text-align: center;" dir="RTL">به نام خدا</p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">هجدهمین دوره هم‌اندیشی</p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">برنامه‌ آبان 1395</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">چهارشنبه95/8/5: موج دوم الگوریتم معماری</p> <p dir="RTL">ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر</p> <p dir="RTL">چهارشنبه95/8/12: اکسپو میلان (نشست سوم)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="RTL">ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر</p> <p dir="RTL">چهارشنبه95/8/19: این خانه ...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="RTL">ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر</p> <p dir="RTL">چهارشنبه95/8/26: ضرورت تحول در آموزش معماری کشور (نشست دوم)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="RTL">ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">لطفاً آخرین تغییرات برنامه ها را از طریق سایت انجمن پیگیری کنید</p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><a href="http://www.ammi.ir/">www.ammi.ir</a></p>
--
--
--
--
--
--
--
--