اردبیل

خلخال - 1383خلخال - 1383
خلخال - روستای کزج - 1383خلخال -روستای کزج - 1383
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی  - 1383بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی - 1383
کلخوران - بقعه شیخ جبرائیل - 1383کلخوران - بقعه شیخ جبرائیل- 1383
اردبیل - مشگین شهر - پل معلقاردبیل - مشگین شهر - پل معلق
اردبیل - مشگین شهر - روستای اونار- غارهای بینه لراردبیل - مشگین شهر- روستای اونار- غارهای بینه لر
اردبیل - مشگین شهر- ییلاق ملک سویی- جهنم درهاردبیل - مشگین شهر- ییلاق ملک سویی- جهنم دره