بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی - 1383

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--