کلخوران - بقعه شیخ جبرائیل - 1383

عکس : علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--