استان مرکزی

دلیجان - کاروانسرای دو دهک-1380دلیجان - کاروانسرای دو دهک
ساوه - مسجد جامع - 1383ساوه - مسجد جامع-1383
محلات - روستای خورهه-معبد سلوکی ها-1380محلات - روستای خورهه-معبد سلوکی ها
تفرش- مسجد جامع شش ناو-1385تفرش- مسجد جامع شش ناو
تفرش- آتشکده نویس-1385تفرش- آتشکده نویس
ساوه - مسجد سرخ(انقلاب)-1383(-ساوه - مسجد سرخ (انقلاب
خمین - خانه قدیمی امام خمینی-1383خمین - خانه قدیمی امام خمینی
اراک - بقعه میمونه خاتون-1384اراک - بقعه میمونه خاتون
اراک - روستای انجدان - بقعه چهل دختران-1384اراک - روستای انجدان - بقعه چهل دختران
 اراک - روستای انجدان - بقعه شاه قلندر-1384اراک - روستای انجدان - بقعه شاه قلندر
تویسرکان - آرامگاه رضی الدین آرتیمانی-1384تویسرکان - آرامگاه رضی الدین آرتیمانی
تویسرکان - بارگاه حیقوق نبی-1384تویسرکان - بارگاه حیقوق نبی
ساوه - روستای آسیابک-1386ساوه - روستای آسیابک
ساوه - روستای بالخلی - امامزاده نوح-1386ساوه - روستای بالخلی - امامزاده نوح
ساوه - زرندیه - یخدان-1386ساوه - زرندیه - یخدان
ساوه - زرندیه - یوخاری قلعه-1386ساوه - زرندیه - یوخاری قلعه
اراک - روستای انجدان - بقعه شاه غریب-1384اراک - روستای انجدان - بقعه شاه غریب
آستانه - امامزاده جعفربن علی-1386آستانه - امامزاده جعفربن علی
آستانه - امامزاده سهل بن علی-1387آستانه - امامزاده سهل بن علی
آشتیان -پل روستای سیاوشان-1387آشتیان -پل روستای سیاوشان
آشتیان - سردرخانه سپاسی-1387آشتیان - سردرخانه سپاسی
آشتیان - منزل مستوفی الممالک-1387آشتیان - منزل مستوفی الممالک
آشتیان - منزل میرزا هدایت اله(پدر دکتر مصدق)-1387(آشتیان - منزل میرزا هدایت اله(پدر دکتر مصدق
ساوه - امامزاده سید اسحاق-1386ساوه - امامزاده سید اسحاق
نراق - امامزاده سلیمان-1385نراق - امامزاده سلیمان
نراق - امامزاده یحیینراق - امامزاده یحیی