اراک - روستای انجدان - بقعه شاه غریب-1384

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--