اراک - روستای انجدان - بقعه شاه قلندر-1384

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--