تویسرکان - بارگاه حیقوق نبی-1384

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--