ساوه - روستای بالخلی - امامزاده نوح-1386

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--