ساوه - زرندیه - یوخاری قلعه-1386

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--