ساوه - مسجد سرخ(انقلاب)-1383

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--