اردستان - آب انبار-1388

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--