تخت فولاد- مسجد و مدرسه رکن الملک-1383

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--