نطنز - شیخ عبدالصمد-1388

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--