پیربکران- پل بابا محمود

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--