کاشان - خانه طباطبایی ها- مهر 1384

عکس: علیرضا قهاری

--
--
--
--