کاشان - مدرسه آقابزرگ - مهر 1384

عکس : علیرضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--