مسجد درب کوشک (باقریه)- 1383

ععکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--