پل ماران (زاینده رود)-1383

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--