دوره ششم هم اندیشی های انجمن مفاخر معماری ایران

دوره ششم هم اندیشی های انجمن مفاخر معماری ایران - نیمه دوم سال ۱۳۸۹

هم اندیشی منظر تاریخیمنظر تاریخی
رونمایی کتاب گستره های معماری - دکتر محمد منصور فلامکیگستره های معماری
هم اندیشی عرصه های عمومی و خصوصی ( یادمان دکتر منوچهر مزینی ) عرصه های عمومی و خصوصی
هم اندیشی نظام دانایی نظام دانایی
هم اندیشی مبانی مقاوم سازی بناهای تاریخیمبانی مقاوم سازی بناهای تاریخی
هم اندیشی از زیبایی شناسی از زیبایی شناسی
هم اندیشی کوشک باغکوشک باغ
هم اندیشی حق بر شهرحق بر شهر