دوره هشتم هم اندیشی

دوره هشتم هم اندیشی انجمن مفاخر معماری ایران - نیمه دوم سال ۱۳۹۰

هم اندیشی مهرگان و باغ ایرانی مهرگان و باغ ایرانی
رونمایی کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی در ایرانتاریخ شهر و شهرنشینی در ایران
معرفی کتاب پابلو پیکاسو از نگاه یک معمار تالیف  دکتر محمد منصور فلامکی - شنبه 16 مهر 1390پابلو پیکاسو از نگاه یک معمار
هم اندیشی توسعه پایدار صنعت ساختمانتوسعه پایدار صنعت ساختمان
بهار همدانبهار همدان
هم اندیشی تاثیر محیط بر جرایم شهریتاثیر محیط بر جرایم شهری
کتاب نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان-1نانوفناوری در معماری
هم اندیشی آب، آوای زندگیآب آوای زندگی
شهر و سرمایه های اجتماعی آنشهر و سرمایه های اجتماعی آن
نقد گفتمان هنر و معمارینقد گفتمان هنر و معماری
وحدت در کثرت
هم اندیشی رزنرزن
حسینیه ها و تکایاحسینیه ها و تکایا
فضا در شعر فارسیفضا در شعر فارسی
رونمایی کتاب از تبار تلاش زندگینامه دکتر حبیب اله زنجانیاز تبار تلاش
مسکن همساز با توسعه پایدارمسکن همساز با توسعه پایدار
معماران و مسئولیت های اجتماعی
رونمائی کتاب تاریخ مختصر شهر و شهرنشینی در ایرانتاریخ مختصر شهر و شهرنشینی در ایران
منشور آتنمنشور آتن
رونمایی کتاب معماری دیجیتالرونمایی کتاب معماری دیجیتال
هم اندیشی کبودرآهنگکبودرآهنگ
هم اندیشی مبانی مصالح هوشمندمبانی مصالح هوشمند
میراث مشترک فرهنگیمیراث مشترک فرهنگی
بوشهر استان سال ۹۱بوشهر91
باخبرنگارانباخبرنگاران