دوره هفتم هم اندیشی

دوره ششم هم اندیشی انجمن مفاخر معماری ایران - نیمه اول سال ۱۳۹۰

هم اندیشی نشانه شناسی نشانه شناسی
هم اندیشی هگمتانههگمتانه
هم اندیشی معماری و طبیعتمعماری و طبیعت
سیراف (معماری خلیج فارس)‌سیراف
هم اندیشی اسنادگراناسنادگران
هم اندیشی پدیده شناسیپدیده شناسی
هم اندیشی میراث همدانمیراث همدان
هم اندیشی درس هایی از زلزلهدرس هایی از زلزله
هم اندیشی ساختارگرایی و واسازیساختارگرائی و واسازی
هم اندیشی تنها یک زمینزمین
جلسه هم اندیشی کنار گذر ساحلی،‌ مورخ 18 خرداد 1390کنارگذرساحلی
جلسه هم اندیشی گنجنامه، مورخ 29 خرداد 1390، ساعت 17 تا 20 گنجنامه
جلسه هم اندیشی بادگیر، مورخ 1 تیر 1390بادگیر
هم اندیشی ریخت شناسیریخت شناسی
هم اندیشی معماری برای صنایعمعماری برای صنایع
هم اندیشی تاریخ شفاهیتاریخ شفاهی
به بلندای الوندبلندای الوند
جلسه هم اندیشی معماری بيونيك، مورخ 19 مردادمعماری بیونیک
هم اندیشی هنر همدانهنر همدان
جلسه هم اندیشی خرد شهر (شهر خردمندان)، مورخ 2 شهریور 1390خرد شهر
جلسه هم اندیشی معماری و تئاترمعماری و تئاتر