سعدآباد - کاخ سفید-1385

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--