بیرجند - خانه خواجه خضر

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--