طبس- آستانه حسین بن موسی-1393

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--