خراسان رضوی

مشهد - روستای کنگ-1383مشهد - روستای کنگ
مشهد - آرامگاه خواجه ربیع-1385مشهد - آرامگاه خواجه ربیع
نیشابور- امامزاده محمد محروق- 1383نیشابور- امامزاده محمد محروق
نیشابور -کاروانسرای صفوی-1383نیشابور -کاروانسرای صفوی
نیشابور- مقبره یغمای نیشابوری-1383نیشابور- مقبره یغمای نیشابوری
نیشابور- دهکده چوبین-1383نیشابور- دهکده چوبین
نیشابور- قدمگاه-1383نیشابور- قدمگاه
نیشابور - مسجد جامع-1383نیشابور - مسجد جامع
مشهد - مجموعه سنگ بست-1385مشهد - مجموعه سنگ بست
نیشابور-1383نیشابور
مشهد - مدرسه و کتابخانه آیت ا... خوئی-1383مشهد - مدرسه و کتابخانه آیت ا... خوئی
مشهد - سیمای شهر-1383مشهد - سیمای شهر
مشهد - آرامگاه نادرشاه-1383مشهد - آرامگاه نادرشاه
مشهد-1357مشهد
مشهد - روستای زشک-1358مشهد - روستای زشک
سبزوار-1357سبزوار
تربت حیدریه-1357تربت حیدریه
سبزوار- کاروانسرای شاه عباسیسبزوار - کاروانسرای شاه عباسی
کاشمر-1336کاشمر