مشهد - آرامگاه خواجه ربیع-1385

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--