مشهد - مدرسه و کتابخانه آیت ا... خوئی-1383

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--