نیشابور- مقبره یغمای نیشابوری-1383

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--