نیشابور -کاروانسرای صفوی-1383

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--