خراسان شمالی

اسفراین-روستای رائین-1387اسفراین-روستای رائین
اسفراین - شهر بلقیس-1387اسفراین - شهر بلقیس
بجنورد - مقبره شهدای جنگ دوم-1387بجنورد - مقبره شهدای جنگ دوم
شیروان - غارهای هنامه-1387شیروان - غارهای هنامه
اسفراین - قلعه قیصر-1387اسفراین - قلعه قیصر
بجنورد - آرامگاه سلطان سید عباس-1387بجنورد - آرامگاه سلطان سید عباس
شیروان - بافت شهری-1387شیروان - بافت شهری
شیروان - تپه نادری-1387شیروان - تپه نادری
کلات- بند نادر-1385کلات- بند نادر
کلات - کتیبه نادر-1385کلات - کتیبه نادر
کلات - کبود مسجد-1385کلات - کبود مسجد
کلات - قلعه ارغون-1385کلات - قلعه ارغون
کلات - سیمای شهر-1385کلات - سیمای شهر
کلات - قصر خورشید -1385کلات - قصر خورشید
شیروان - امامزاده حمزه الرضا-1383شیروان - امامزاده حمزه الرضا
شیروان - مقبره تیموری-1383شیروان - مقبره تیموری
شیروان - منظر طبیعی-1383شیروان - منظر طبیعی
بجنورد - آیینه خانه مفخم-1383بجنورد - آیینه خانه مفخم
بجنورد - عمارت سردار مفخم-1383بجنورد - عمارت سردار مفخم
بجنورد - مقبره سردار مفخم-1383بجنورد - مقبره سردار مفخم