اسفراین - قلعه قیصر-1387

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--