بجنورد - آرامگاه سلطان سید عباس-1387

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--