شیروان - بافت شهری-1387

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--