کلات - قلعه ارغون-1385

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--