دوره سیزدهم هم اندیشی

سرزمین من - گیلانسرزمین من - گیلان
معماری بی دفاعمعماری بی دفاع
تصاویر هم اندیشی مدارس فردامدارس فردا
هم اندیشی معماری و فرهنگ آشوریمعماری و فرهنگ آشوری
هم اندیشی کوچ روان تالشکوچ روان تالش
هم اندیشی دیلماندیلمان
هم اندیشی گنبد میناییگنبد مینایی
هم اندیشی شهر سوخته - میراث جهانیشهر سوخته میراث جهانی
هم اندیشی از تبار هنراز تبار هنر
هم اندیشی گیله واگیله وا
هم اندیشی منظر سکونتگاه های کوهستانی منظر سکونتگاه های کوهستانی