دوره هجدهم هم اندیشی

عکس: مهدی گرکانی

هم اندیشی پاسارگاد باغ بهشتپاسارگاد باغ بهشت
دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی(جایزه دکتر منوچهر مزینی)دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی(جایزه دکتر منوچهر مزینی)
آئین رونمایی و امضاء کتاب اندیشه معماران معاصر ایرانکتاب اندیشه معماران معاصر ایران
هم اندیشی تمدن ایرانی راه ابریشمتمدن ایرانی راه ابریشم
هم اندیشی شهرها برای مردم، نه برای سوداگریشهرها برای مردم، نه برای سوداگری
هم اندیشی باغ جهانی شاهزاده ی ماهانباغ جهانی شاهزاده ی ماهان
هم اندیشی یزد من، ثبت شدیزد من، ثبت شد
هم اندیشی معماری تصاویرمعماری تصاویر
هم اندیشی باغ جهانی اکبریه باغ جهانی اکبریه
هم اندیشی تمدن و توسعه پایدارتمدن و توسعه پایدار
هم اندیشی ناگفته های بسطامناگفته های بسطام
هم اندیشی حافظیه و شعر گدارحافظیه و شعر گدار