هم اندیشی حافظیه و شعر گدار

عکس: مهدی گرکانی

--
--
--
--
--
--
--