هم اندیشی شهرها برای مردم، نه برای سوداگری

عکس: مهدی گرکانی

--
--
--
--
--