آئین رونمایی و امضاء کتاب اندیشه معماران معاصر ایران

عکس: مهدی گرکانی

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--