دوره هفدهم هم اندیشی

یکصد معمار ،یکصد انتخاب(نشست هفتم)یکصد معمار ،یکصد انتخاب(نشست هفتم)
هم اندیشی الگوریتم معماریالگوریتم معماری
هم اندیشی نقد و شبه نقد در معمارینقد و شبه نقد در معماری
هم اندیشی تاثیر فرهنگ ایرانی بر معماری معاصرتاثیر فرهنگ ایرانی بر معماری معاصر
هم اندیشی فهم معماری در معماریفهم معماری در معماری
هم اندیشی تفسیر منشور میراثتفسیر منشور میراث
هم اندیشی باغهای گمشدهباغهای گمشده
یکصد معمار ،یکصد انتخاب(نشست هشتم)یکصد معمار ،یکصد انتخاب(نشست هشتم)
مادر زمین ، بیابان و مردممادر زمین ، بیابان و مردم
هم اندیشی نظریه پردازان و نقد جریان های فکری در معمارینظریه پردازان و نقد جریان های فکری در معماری
یکصد معمار ،یکصد انتخاب(نشست نهم)یکصد معمار ،یکصد انتخاب(نشست نهم)
هم اندیشی میمندمیمند
هم اندیشی اسناد میراث معماری با یاد نظام عامریاسناد میراث معماری با یاد نظام عامری
هم اندیشی شب فرهنگ و معماری یزدیشب فرهنگ و معماری یزدی
یکصد معمار ،یکصد انتخاب(نشست دهم)یکصد معمار ،یکصد انتخاب(نشست دهم)
هم اندیشی رونمایی آکادمی کودکان و نوجوانانرونمایی آکادمی کودکان و نوجوانان
هم اندیشی بازنگری اثر پنهان معماری پایدار با الهام از معماری بومی نوار ساحلی خلیج فارسبازنگری اثر پنهان معماری پایدار با الهام از معماری بومی نوار ساحلی خلیج فارس
نظریه پردازان و نقد جریان های فکری در معماری ، نشست دومنظریه پردازان و نقد جریان های فکری در معماری ، نشست دوم
هم اندیشی شهرسازی، از رشته تا حرفهشهرسازی، از رشته تا حرفه
هم اندیشی تناسبات معماریتناسبات معماری
هم اندیشی یکصدمعمار؛یکصد انتخاب(نشست یازدهم)یکصدمعمار؛یکصد انتخاب(نشست یازدهم)
هم اندیشی نورپردازی در طبیعتنورپردازی در طبیعت