مادر زمین ، بیابان و مردم

عکس: علی ارسنجانی

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--