زنجان

ابهر - امامزاده زیدالکبیر-1385ابهر - امامزاده زیدالکبیر
ابهر - روستای قروه - مسجد جامع-1383ابهر - روستای قروه - مسجد جامع
قیدار(خدابنده) - بارگاه قیدار نبی-1385قیدار(خدابنده) - بارگاه قیدار نبی
ابهر - روستای قروه-1383ابهر - روستای قروه
ابهر - گنبد الجاتیو -1386ابهر - گنبد الجاتیو
بازار-1386بازار
بقعه امامزاده ابراهیم-1386بقعه امامزاده ابراهیم
پل میربهاء الدین-1386پل میربهاء الدین
مسجد جامع(مسجد و مدرسه سید)-1386(مسجد جامع(مسجد و مدرسه سید
مسجد خانم-1386مسجد خانم
خدابنده -سجاس - مسجد جامع سجاس-1386خدابنده -سجاس - مسجد جامع سجاس
سلطانیهسلطانیه
بازار کهنهبازار کهنه