قیدار(خدابنده) - بارگاه قیدار نبی-1385

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--