مسجد جامع(مسجد و مدرسه سید)-1386

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--