آرادان - روستای رستم آباد - امامزاده علی اکبر-1383

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--