دامغان - برج چهل دختر -1383

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--