دامغان - عمارت چشمه علی-1380

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--