شاهرود - کاروانسرای سنگی(آهوان)- 1383

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--