سیستان و بلوچستان - خلیج گواتر

عکس: علی رضا قهاری

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--